Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2010

pompelska
Żydowska porada:
Nigdy nie żeń się z piękną kobietą - ona może cię rzucić!
Brzydka w zasadzie też może cię rzucić, ale i kij jej w oko...
Eropak CCLXXXV - kij jej w oko - Joe Monster
Reposted fromwampirek wampirek

August 10 2010

pompelska

July 20 2010

pompelska

June 10 2010

pompelska

May 08 2010

pompelska
Przemoc.
Reposted fromwebjunk webjunk viawojtku wojtku
pompelska
3894 5354
Reposted fromtwojkot twojkot viawszystkomijedno wszystkomijedno

May 05 2010

pompelska

April 23 2010

pompelska
1856 d4f2 500
Reposted bysiwawampirekdideldumNicola-K

April 20 2010

pompelska

Reposted fromsiwa siwa

April 07 2010

pompelska
9367 e406
Reposted fromoll oll viasiwa siwa

April 04 2010

pompelska
pompelska
pompelska
2639 3cb7 500
– Chciałem powiedzieć (...) że na tym świecie jest chyba coś, dla czego warto żyć.
Śmierć zastanowił się przez chwilę.
KOTY, stwierdził w końcu. KOTY SĄ MIŁE.

Terry Pratchett, Czarodzicielstwo
Reposted fromtsylvvia tsylvvia viacats cats

April 02 2010

pompelska
pompelska

Ambula Tea and Coffee Set by Finding Cheska

Reposted fromsawb sawb viazaslona zaslona
pompelska
Reposted fromanks anks
pompelska
3051 18ca 500
ftw
Reposted fromwojtku wojtku
pompelska
3151 866e 500
poor bobby
Reposted fromwojtku wojtku
pompelska
8002 5a64
pompelska
Reposted fromkauah kauah viawojtku wojtku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl